Terms of Use

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej. Jakikolwiek zakup jakiegokolwiek produktu lub usługi oferowanej za pośrednictwem tej Strony Internetowej podlega warunkom i zasadom zakupu („Warunki Zakupu”) znajdującym się na odpowiedniej stronie internetowej Firmy, które są tutaj włączone przez odniesienie. Ponadto, korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej podlega Polityce Prywatności, która jest tutaj włączona przez odniesienie.


Na całej Stronie terminy „my”, „nas” i „nasza” odnoszą się do Firmy. Firma oferuje tę stronę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi z tej strony internetowej dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem Twojej akceptacji tych Warunków Użytkowania. Kontynuowanie korzystania z tej strony internetowej stanowi akceptację tych warunków użytkowania. Jeśli nie chcesz być związany tymi Warunkami Użytkowania, proszę nie korzystać z tej strony internetowej.


PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI UŻYTKOWANIA, WRAZ Z ZAWIADOMIENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ WSZELKIMI INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI WSKAZANYMI W TYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA, PRZED KORZYSTANIEM ZE STRONY. KORZYSTAJĄC ZE STRONY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM TYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, UMOWĄ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIEM SIĘ POZEWU GRUPOWEGO OPISANYM W SEKCJI ROZWIĄZYWANIA SPORÓW PONIŻEJ.


Integralność Danych


Oświadczasz, że wszystkie informacje, dane i inne materiały, które dostarczasz na tej Stronie Internetowej lub Firmie, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jesteś odpowiedzialny za aktualizowanie i poprawianie informacji, które dostarczasz na tej stronie internetowej, w razie potrzeby.


Zawiadomienie o ochronie danych


Kopię Zawiadomienia o Ochronie Prywatności, które reguluje zbieranie, używanie, ujawnianie i inne przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej, można znaleźć na prohomeygoods.com. Zgadzasz się, że wszelkie dane osobiste, które otrzymujemy o Tobie (zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak i e-mailem, telefonem czy inaczej) będą zbierane, przechowywane i inaczej przetwarzane zgodnie z warunkami Zawiadomienia o Ochronie Prywatności.


Licencja i Dostęp do Strony


Wszystkie treści dostępne za pośrednictwem tej Strony (w tym, ale nie tylko, tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, oraz ich dobór i układ) są wyłączną własnością Firmy, jej licencjodawców lub dostawców treści i są chronione prawem autorskim, znakiem handlowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.


Firma przyznaje Ci ograniczoną licencję na dostęp i osobiste użytkowanie tej Strony Internetowej. Chyba że wskazano inaczej, możesz uzyskać dostęp, kopiować, pobierać i drukować treści dostępne na tej Stronie dla Twoich osobistych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że nie zmieniasz ani nie usuwasz żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych powiadomień właścicielskich, które pojawiają się w treści. Firma lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełną własność treści dostępnych na Stronie, wraz ze wszystkimi związanymi prawami własności intelektualnej, i udostępniają takie treści Tobie na mocy licencji, która może być w każdej chwili odwołana według wyłącznego uznania Firmy.

jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie lub inne użycie Treści lub Strony w jakimkolwiek celu konkurencyjnym względem Firmy lub na korzyść jakiegokolwiek innego dostawcy lub strony trzeciej; jakiekolwiek buforowanie, nieautoryzowane linkowanie do Strony Internetowej, lub osadzanie jakiejkolwiek treści dostępnej na Stronie; jakiekolwiek modyfikacje, dystrybucje, transmisje, wykonania, nadawania, publikacje, ładowanie, licencjonowanie, inżynieria odwrotna, przenoszenie lub sprzedaż jakichkolwiek treści, produktów lub usług uzyskanych ze Strony, do których nie masz prawa udostępnić (np. własność intelektualna innej strony); jakiekolwiek ładowanie, zamieszczanie lub transmisja jakiegokolwiek materiału, który zawiera wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane do: przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek komputera; używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania zaprojektowanego do skrytego przechwytywania lub inaczej pozyskiwania informacji (takich jak dane systemowe lub osobiste) ze Strony (w tym, bez ograniczeń, używanie "skrobania" lub innych technik wydobywania danych, robotów czy podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych); lub jakiekolwiek działanie, które nakłada lub może nakładać (według wyłącznego uznania Firmy) nierozsądnie duże obciążenie na infrastrukturę Firmy lub szkodzi lub zakłóca prawidłowe funkcjonowanie naszej infrastruktury.


Jesteś odpowiedzialny za dostęp do Strony, a taki dostęp może podlegać opłatom stron trzecich (np. opłaty dostawcy usług internetowych lub dostawcy usług telefonicznych). Ponadto, musisz dostarczyć i jesteś odpowiedzialny za cały sprzęt niezbędny do dostępu do Strony Internetowej. Nie możesz omijać żadnych środków przyjętych w celu zapobiegania lub ograniczaniu dostępu do tej strony internetowej. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Strony przez Ciebie (w tym każdy taki dostęp lub użycie, które w jakikolwiek sposób wiąże się z jakimkolwiek kontem, które utworzyłeś na Stronie lub jakimkolwiek urządzeniem, którego używasz do dostępu do Strony) unieważnia Twoje prawa zatwierdzenia lub licencji przyznanej firmie.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby na tej Stronie Internetowej, usunięcia dowolnej osoby ze Strony, zakazania dowolnej osobie korzystania ze Strony z dowolnego powodu oraz zakończenia dostępu do Strony lub jej użytkowania w dowolnym momencie oraz ograniczenia lub zakończenia bez powiadomienia. Firma nie gwarantuje ani nie oświadcza, że Twoje korzystanie z dostępnych na tej stronie treści nie naruszy praw stron trzecich niepowiązanych z Firmą. Zakończenie dostępu lub użytkowania nie stanowi rezygnacji z innych praw lub środków zaradczych, jakie Firma może mieć zgodnie z prawem czy sprawiedliwością.


Treści, które przesyłasz


Uznajesz, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie treści, które przesyłasz przez Stronę, w tym za legalność, niezawodność, odpowiedniość, oryginalność i prawa autorskie takich treści. Nie możesz przesyłać na tę stronę internetową, dystrybuować ani publikować żadnych treści, które są poufne, własnościowe, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, naruszające prawa własności intelektualnej, nielegalne, szkodliwe, groźne, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, nieprzyzwoite, obelżywe, groźne, fałszywe, oszukańcze, obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, wulgarne, nieprzyzwoite, nęcące, pełne nienawiści, rasistowskie, etnicznie lub inaczej nagannego charakteru, w tym,


Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail ani innych danych identyfikacyjnych, udawać kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.


W odniesieniu do jakichkolwiek treści, które przesyłasz, publikujesz, ładujesz, ogłaszasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Strony (innych niż dane osobowe, które będą traktowane zgodnie z Zawiadomieniem o Ochronie Prywatności), udzielasz Firmie wieczystej, nieodwołalnej, nieczasowej, światowej, przenośnej, wolnej od tantiem i nieekskluzywnej licencji na korzystanie, reprodukcję, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz sublicencjonowanie takich Treści lub ich części w jakimkolwiek medium. Takie treści nie będą traktowane jako poufne. Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i podejmujesz się, że: (i) treści, które dostarczasz, nie zawierają żadnych treści (w tym, ale nie tylko, tekst, obrazy, muzyka lub wideo), do których nie masz pełnych praw, aby udzielić takiej licencji Firmie; oraz (ii) że Firma jest wolna w korzystaniu z Twoich treści i/lub ich implementacji, jeśli tak zdecyduje, bez uzyskiwania pozwolenia lub licencji od jakiejkolwiek strony trzeciej i bez odniesienia do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.


Linki


Ta Strona może zawierać linki do innych stron internetowych lub zasobów prowadzonych przez strony trzecie, które nie są powiązane z Firmą. Linki te są dostarczane dla Twojej wygody i jako dodatkowy sposób dostępu do informacji zawartych w nich. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy zobowiązani za treść, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach. Włączenie linków do innych stron internetowych lub zasobów nie powinno być interpretowane jako poparcie treści zamieszczonych na powiązanych stronach lub zasobach. Na korzystanie z powiązanych stron internetowych lub zasobów mogą mieć zastosowanie inne warunki i zasady oraz polityki prywatności. Firma nie będzie odpowiedzialna ani zobowiązana, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty czy odpowiedzialności

ZASTRZEŻENIA


ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE PRZEWIDZIANYCH W TYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG LUB ZAKUPU, ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB GWARANCJI LUB NIE OFERUJE ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKIEJKOLWIEK KWESTII, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH HANDLOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU, LUB NIE-NARUSZANIA PRAW TRZECICH STRON W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK TREŚCIAMI NA STRONACH LUB JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI ZAKUPIONYMI PRZEZ STRONY FIRMY, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI POWSTAŁYCH W REZULTACIE WYKONANIA LUB W TRAKCIE NEGOCJACJI.


KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST TWOIM WŁASNYM RYZYKIEM. STRONA ORAZ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZAKOŃCZENIA TWOJEGO DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ LUB DO JAKIEJKOLWIEK JEJ FUNKCJI LUB CZĘŚCI W DOWOLNEJ CHWILI. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA, ŻE STRONA LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA STRONĘ, JEST WOLNY OD WIRUSÓW, LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE SĄ DOKŁADNE, ADEKWATNE, PRZYDATNE, AKTUALNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB KOMPLETNE. JEŚLI POBIERASZ TREŚCI Z TEJ STRONY, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO. BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKNĄ Z POBRANIA TAKICH TREŚCI. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ CIEBIE ZE STRONY NIE STWORZY GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.


NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA ZASTRZEŻENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


UZNAJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE PRZYJMUJESZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE KORZYSTANIE ZE STRONY, KOMUNIKACJĘ ZE STRONAMI TRZECIMI ORAZ ZAKUP I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONY FIRMY. UZNAJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE DOWOLNE INFORMACJE, KTÓRE WYSYŁASZ LUB OTRZYMUJESZ PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY, MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ BYĆ PRZECHWYTYWANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANE STRONY. UZNAJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY JEST NA TWOJE WŁASNE RYZYKO I ŻE STRONA JEST DOSTARCZANA TOBIE BEZ OPŁAT. UZNAJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, WYNIKAJĄCY Z UŻYTKOWANIA TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTY); (4) KAŻDE OPOŹNIENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH NA STRONIE LUB UZYSKANYCH PRZEZ STRONĘ; (5) MODYFIKACJĘ, USUNIĘCIE LUB USUNIĘCIE JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH LUB UMIESZCZONYCH NA STRONIE; LUB (6) JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE ZE STRONY, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, CZY TO UMOWY, DELIKTU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT CZY INNYCH, NAWET JEŚLI STRONY FIRMY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI SZKÓD. OCENIANIE DOKŁADNOŚCI, PEŁNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK OPINII, RADY LUB INNYCH TREŚCI, DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONĘ LUB ZE STRONY LUB ZASOBU POWIĄZANEGO, JEST ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA. TO ZASTRZEŻENIE MA ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO SZKÓD LUB URAZÓW WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEGOKOLWIEK ZAWODU WYKONANIA, BŁĘDU, OPUSZCZENIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPOŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, KOMPUTEROWEGO WIRUSA, USZKODZENIA PLIKU, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI LUB SYSTEMU, UTRATY ZYSKÓW DLA CIEBIE LUB KRADZIEŻ, DESTRUKCJA, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO, ZMIANA, UTRATA LUB UŻYCIE REKORDÓW

TY I FIRMA ZGADZACIE SIĘ, ŻE JAKAKOLWIEK PRZYCZYNA DZIAŁANIA POWSTAŁA NA SKUTEK LUB W ZWIĄZKU ZE STRONĄ MUSI ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO NARASTANIU PRZYCZYNY DZIAŁANIA, W PRZECIWNYM RAZIE, PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWALE WYKLUCZONA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ CO DO CZASU TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.


Zwolnienie z Odpowiedzialności


Zobowiązujesz się zabezpieczyć i chronić Strony Firmy przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami jakiegokolwiek rodzaju (w tym honorariami adwokatów i opłatami za świadków ekspertów), oraz będziesz bronić Strony Firmy oraz takie strony przed wszelkimi i wszystkimi roszczeniami wynikającymi z (1) Twojego naruszenia tych Warunków Użytkowania; (2) Twojego naruszenia Warunków Zakupu; (4) Twojego oszustwa, umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego niedbalstwa; lub (5) Twojego naruszenia obowiązującego prawa lub praw strony trzeciej. Strony Firmy będą miały kontrolę nad obroną każdego Roszczenia, do którego stosuje się to zwolnienie, i w każdym przypadku nie możesz uregulować żadnego Roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Firmy.


Komunikacja Elektroniczna


Kiedy korzystasz ze Strony lub wysyłasz e-maile do Firmy, komunikujesz się z Firmą elektronicznie. Zgadzasz się na otrzymywanie wszystkich komunikatów dotyczących Twojego korzystania z tej strony internetowej w formie elektronicznej. Firma będzie komunikować się z Tobą drogą mailową lub poprzez zamieszczanie ogłoszeń na tej Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które są dostarczane Tobie elektronicznie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty były na piśmie. Wszystkie powiadomienia od Firmy, które mają być otrzymane przez Klienta, zostaną uznane za dostarczone i skuteczne, gdy zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Ciebie na którymkolwiek z Witryn Firmy.


Znaki Towarowe i Prawa Autorskie


Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane na Stronie są własnością Firmy lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom lub stroną działającym w ich imieniu jest zabronione używanie Znaków w jakimkolwiek celu, w tym, ale nie ograniczając się do, używania jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody Firmy lub strony trzeciej, która posiada Znaki. Nie wolno Ci ramkować ani używać technik ramkowania lub technologii do otaczania jakiejkolwiek treści na Stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Ponadto, nie możesz używać żadnej treści Strony w żadnych metatagach lub innych technikach lub technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie treści (w tym wszystkie programy oprogramowania) dostępne na lub przez Stronę są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.


Roszczenia o Naruszenie Praw Własności Intelektualnej


Firma szanuje prawa własności intelektualnej innych i prosimy naszych użytkowników o to samo. Niniejszym zostajesz powiadomiony, że Firma przyjęła i w rozsądny sposób wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie, w odpowiednich okolicznościach, użytkowników Strony, którzy są powtarzającymi naruszycielami prawa autorskiego. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, lub że Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, proszę dostarczyć agentowi ds. praw autorskich Firmy następujące informacje (aby było skuteczne, zgłoszenie musi być na piśmie i złożone naszemu agentowi ds. praw autorskich):

elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej; opis dzieła objętego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, co do którego twierdzisz, że zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł objętych prawem autorskim na pojedynczej stronie internetowej jest objętych pojedynczym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie; identyfikacja materiału, który według Ciebie narusza prawa lub jest przedmiotem naruszającej działalności i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz opis miejsca, w którym znajduje się materiał, co do którego twierdzisz, że narusza prawa, znajdujący się na Stronie; Twój adres, numer telefonu oraz, jeśli dostępny, adres e-mail; oświadczenie od Ciebie, że masz dobrą wiarę, iż kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta, ani przez prawo; oraz oświadczenie od Ciebie, złożone pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem prawa autorskiego lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego lub własności intelektualnej.


Agent Firmy do spraw powiadomień o naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej może być osiągnięty jak następuje:


Przez e-mail: support@Treasurique.com


Firma może aktualizować te informacje kontaktowe od czasu do czasu bez powiadamiania Cię. Bieżące informacje kontaktowe będą zamieszczone na tej stronie internetowej.


Przetrwanie Warunków po Zakończeniu


Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia tych Warunków Użytkowania lub jakiejkolwiek ogólnej zasady prawa sprzecznej, wszystkie postanowienia tych Warunków Użytkowania, które nakładają lub przewidują kontynuowanie zobowiązań na stronę, przetrwają wygaśnięcie lub zakończenie tych Warunków Użytkowania.


Siła Wyższa


Firma jest zwolniona z realizacji tych Warunków Użytkowania lub Zakupu, o ile jest to spowodowane zdarzeniem lub serią zdarzeń spowodowanych przez (1) warunki atmosferyczne lub inne elementy naturalne lub siłę wyższą, (2) akty wojny, akty terroryzmu, zamieszki, rozruchy, niepokoje cywilne lub rebelię, (3) kwarantanny lub embargo, (4) strajki pracownicze lub (5) inne przyczyny poza rozsądną kontrolą Firmy są zapobiegane lub opóźnione w całości lub w części.


Ryzyko Utraty


Przedmioty zakupione przez stronę są wysyłane przez zewnętrznego przewoźnika na podstawie umowy przewozowej. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł własności do takich przedmiotów przechodzi na Ciebie po dostarczeniu do przewoźnika.


Ogólnie


Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych Warunkach Użytkowania lub Zakupu jest uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do uwzględnienia zamiarów stron, jak odzwierciedlono w postanowieniu, a niewykonalny warunek będzie uznany za oddzielny i nie wpłynie na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień tych Warunków Użytkowania lub Zakupu. Nagłówki sekcji służą tylko celom odniesienia i nie ograniczają zakresu lub zasięgu każdej sekcji. Te Warunki Użytkowania lub Zakupu oraz relacja między Tobą a Firmą są regulowane przez prawa HK, o ile nie są one uchylone lub sprzeczne z prawem federalnym, bez względu na przepisy dotyczące kolizji praw. Dla wszystkich roszczeń nie podlegających arbitrażowi obie strony poddają się osobistej jurysdykcji sądu w HK.


Nieprzestrzeganie przez Firmę działania w przypadku naruszenia tych Warunków Użytkowania lub Warunków Zakupu przez Ciebie lub innych nie stanowi zrzeczenia się przez Firmę prawa do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli jakakolwiek treść na tej Stronie Internetowej lub Twoje korzystanie ze Strony narusza prawa miejsca, w którym znajdujesz się w czasie dostępu do Strony, Strona ta nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy, abyś nie korzystał ze Strony. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z i przestrzeganie prawa swojego kraju.

Firma nie gwarantuje, że podejmie działania przeciwko wszystkim naruszeniom tych Warunków Użytkowania lub Warunków Zakupu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych inaczej w tych Warunkach Użytkowania lub Zakupu, nie ma stron trzecich będących beneficjentami tych Warunków Użytkowania lub Zakupu.


Cesja


Nie możesz przekazać tych Warunków Użytkowania lub Zakupu (lub jakichkolwiek praw, korzyści lub zobowiązań tutaj wynikających) na mocy prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, która może być wstrzymana według wyłącznego uznania Firmy. Każda próba cesji niezgodna z tymi Warunkami Użytkowania lub Warunkami Zakupu będzie nieważna i bezskuteczna. Firma może przekazać te Warunki Użytkowania lub Warunki Zakupu, w całości lub w części, dowolnej stronie trzeciej według własnego uznania.


Całość Umowy i Kwalifikowalność


Te Warunki Użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a Firmą w odniesieniu do przedmiotu niniejszego i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikacje i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. Dla uniknięcia wątpliwości, te Warunki Użytkowania mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.


W niektórych przypadkach zarówno te Warunki Użytkowania, jak i oddzielny dokument zawierający dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do usługi lub produktu oferowanego za pośrednictwem tej Strony ("Dodatkowe Warunki"). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między tymi Warunkami Użytkowania a jakimikolwiek Dodatkowymi Warunkami, Dodatkowe Warunki będą miały zastosowanie, chyba że Dodatkowe Warunki wyraźnie stanowią inaczej.


Wydrukowana wersja tych Warunków Użytkowania będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na lub odnoszących się do korzystania z tej Strony Internetowej w takim samym zakresie i podlegających tym samym warunkom jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie generowane i utrzymywane w formie papierowej.


Te Warunki Użytkowania oraz wszelkie oddzielne umowy, które dostarczymy Tobie, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem HK.


Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące tych Warunków Użytkowania lub tej Strony, prosimy o kontakt z Działem Prawnym przez e-mail na adres support@Treasurique.com.


Wspólne Własność
Peak Spirit Limited
Numer rejestracyjny firmy: 14569685
Adres zarejestrowanego przedsiębiorstwa: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, WC2H 9JQ, WIELKA BRYTANIA


GLOD Limited
Pokój 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon